Yleistä

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 1.6.2018

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan, sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä

Eira Open Air Oy (y-tunnus: 2919974-6)
Eiranranta 1
00150 Helsinki

Henkilörekistereitä hoitava henkilö

Nikolai Babitizin
info@eiraopenair.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja puhelinjärjestelmä -rekisterit

Rekisterien käsittelijät

Square Space ja Stripe

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tarjoaa liikuntapalveluja. Yritys kerää asiakas- ja henkilötietoja asiakastilausten perusteella.

Muodostuvan rekisterin avulla todennetaan laskutusta ja liikuntapalvelujen tuottamista, kehitetään asiakaspalvelutoimintaa ja hoidetaan rekisterinpitäjän kyseistä palvelua koskevia asiakassuhteita.

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. 

Rekisterin sisältö

Rekisterit sisältävät asiakkaan ja tukitoimintojen edellyttämiä tietoja. Tiedot ovat asiakkaalta saatuja tietoja.  

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:  

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Yrityksen ja asiakkaan välistä viestintää
  • Maksuhistoria

Säännönmukaiset lähteet

Rekisteri sisältää asiakkaiden välittämät tiedot, joilla on oikeus käyttää Eira Open Air Oy:n palveluja. Eira Open Air Oy pitää rekisterit oikeellisina asiakkaan ilmoituksella tai keskustelujen yhteydessä tapahtuvilla päivityksillä. 

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esim. viranomaisille, sopimuslaskutuksen kontaktitiedon osalta perintään tai muihin vastaavanlaisiin käyttötarkoitukseen.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Huom! Edellä mainitut palvelut toimivat EU:n ulkopuolella. Käyttämällä palveluita tulee sinun ymmärtää kyseisten palvelujen yksityisyyden suojan ehdot. Linkit ehtoihin löytyy ylhäältä.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterit sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa. Osa rekisteristä sijaitsee pilvipalveluissa (Square Space, Stripe). Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Reksiterinpitäjän henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen luovutusta henkilön henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella, joka havaitsee, että rekisterissä olevat henkilötietonsa ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle.

Henkilöllä joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Evästeet

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan seurata. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Yritys käyttää verkkopalvelussaan evästeitä verkkosivujen laadun parantamiseen ja -kehittämiseen. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös käytön analysoimiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkosivuilla tai sähköpostitse (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi palveluita), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten yritys ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta jos toiminnallisuus ei ole käytössä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.